Δεκέμβριος 2003
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Κλίνοντας επ’ αριστερά
Τα αμινοξέα έχουν τη δυνατότητα στροφής προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, αλλά η ζωή έχει επιλέξει μόνο τα πρώτα για το «χτίσιμο» των πρωτεϊνών. Από πειράματα ερευνητών του Πανεπιστημίου Purdue φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο το αμινοξύ σερίνη μπορεί να έχει προκαθορίσει την κατάσταση εδώ και αιώνες. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα αμινοξέα, η σερίνη σχηματίζει σταθερά οκταμερή σύμπλοκα. Επιπλέον, συνδέεται μόνο με εκείνα τα μόρια σερίνης που έχουν την ίδια εναντιομέρεια (ονομάζεται και χειρικότητα). Τα σύμπλοκα αυτά της σερίνης άρχισαν να συνδέονται με άλλα αριστερόστροφα μόρια στην αρχέγονη σούπα, αποκλείοντας τα αντίστοιχα δεξιόστροφα. Επιπλέον, οι ομάδες των αριστερόστροφων μορίων δέσμευσαν εκλεκτικά τα δεξιόστροφα σάκχαρα. Γιατί ακριβώς η αριστερόστροφη σερίνη υπερκέρασε το δεξιόστροφο είδωλό της ―αφού οι χημικές ιδιότητες των αμινοξέων παραμένουν ανεπηρέαστες από τη χειρικότητα― παραμένει ένα μυστήριο.