Ιούλιος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Αποτελεσματικότερος έλεγχος του πόνου
Εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα τα οποία καλούνται αλγοϋποδοχείς αποκρίνονται στα επιβλαβή ερεθίσματα (αλγογόνα). Τα εν λόγω κύτταρα μεταβιβάζουν μηνύματα στους νευρώνες τού νωτιαίου μυελού, και αυτοί στη συνέχεια άγουν τα σήματα στον εγκέφαλο.

Οι αλγοϋποδοχείς και οι άλλοι νευρώνες στα κυκλώματα του πόνου διαθέτουν εξειδικευμένα μόρια για την ανίχνευση των αλγογόνων ερεθισμάτων. Τα μόρια τούτα μπορούν να χρησιμεύσουν ως στόχοι για την ανάπτυξη αναλγητικών φαρμάκων με λιγότερες παρενέργειες σε σχέση με όσες προκαλούν τα ήδη χρησιμοποιούμενα αναλγητικά.